Algemene Voorwaarden voor Distributeurs van Snuffelbox

Partijen

Leverancier, Snuffelbox B.V. verder te noemen "de leverancier".

en

Wederverkoper verder te noemen "de distributeur".

Algemeen

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing indien de distributeur - en de rechtsgeldig vertegenwoordiger van de distributeur - zich akkoord verklaard door middel van het aanvinken van de akkoordverklaring via de website van de leverancier of per e-mail een toegestuurde consignatielijst bevestigd.

Overwegende dat:

 • De leverancier zich toelegt op de creatie, samenstelling, productie en verkoop van producten zoals hierna gedefinieerd en deze wenst te verkopen aan distributeur;

 • De leverancier de distributeur wenst aan te wijzen als wederverkoper;

 • De distributeur de producten in consignatie neemt met als doel beheer en verkoop onder de de volgende voorwaarden;

Artikel 1. Consignatie en Beëindiging

1. De distributeur neemt vanaf datum ondertekening de producten zoals genoemd in artikel 2 in beheer voor een aaneensluitende periode van één maand.
2. De consignatie eindigt automatisch indien en voor zover producten in eigendom worden overgedragen op grond van verkoop overeenkomstig artikel 4 of wanneer de als eerst geleverde producten (volgende de consignatielijst) niet binnen één maand worden verkocht.
3. Gedurende de periode genoemd in lid 1 is dit contract niet opzegbaar, tenzij alle producten in beheer zijn verkocht, of één van de partijen niet tevreden is over de uitvoering van de samenwerking. Deze overeenkomst wordt geacht van rechtswege te zijn ontbonden, zonder nadere tussenkomst van de rechter, indien de distributeur in staat van faillissement wordt verklaard of deze surseance van betaling aanvraagt. Vanaf het moment dat deze overeenkomst wordt ontbonden, is de leverancier gerechtigd de niet verkochte producten terug te halen.

Artikel 2. Producten

1. De door de leverancier in consignatie te geven producten worden genoemd (titel), beschreven (maten) en geprijsd op een consignatielijst die de leverancier per e-mail naar de distributeur verstuurd. Alvorens de producten te ontvangen dient de distributeur per e-mail akkoord te gaan met de consignatielijst.
2. De producten blijven eigendom van de leverancier tenzij en totdat deze door de distributeur aan derden zijn verkocht.
3. De leverancier verklaart met het deze overeenkomst dat de ingebrachte producten zijn/haar eigendom is/zijn. De leverancier garandeert de originaliteit van de ingebrachte producten. De leverancier vrijwaart de distributeur voor elke aansprakelijkheid dan ook welke voort kan komen uit de door de distributeur verkochte producten.

Artikel 3. Verkoop / provisie

1. De distributeur is niet bevoegd om de producten online aan te bieden, afgezien van de persoonlijke wederverkopers-link zoals benoemd in artikel 9 lid 4;
2. De distributeur is bevoegd om voor eigen rekening ten behoeve van verkoop producten offline aan te bieden, waarbij de distributeur de vrijheid heeft deze naar eigen inzicht in te richten.
3. Van ieder product dat op basis van deze overeenkomst door de distributeur ter plaatse wordt verkocht, ontvangt de distributeur 15% van de netto verkoopprijs (netto verkoopprijs = consumentenverkoopprijs exclusief BTW). De commissie wordt verrekend door een afrekening (op factuur) van de verkochten producten minus de 15% commissie middels automatische incasso.
4. Van ieder product dat online bij de leverancier wordt verkocht als gevolg van klikken op de wederverkopers- (affiliatie) link, ontvangt de distributeur 10% commissievergoeding over het bestelbedrag van de consument, gerekend met het bedrag na aftrek van btw.
5. Commissies worden uitsluitend toegekend en uitgekeerd wanneer de volgende gegevens van de eindconsument correct worden aangeleverd bij de leverancier:

 • Voornaam

 • Achternaam

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer (niet verplicht)

Artikel 4. Machtiging

1. De leverancier verleent de distributeur gedurende dit consignatiecontract machtiging tot verkoop van de betreffende producten op naam, op order en voor rekening van de de distributeur. De standaardverkoopprijs dient altijd gelijk te zijn aan de verkoopprijzen die de leverancier online hanteert. Indien de distributeur andere prijzen hanteert kan het consignatiecontract per direct worden ontbonden.
2. De distributeur machtigt de leverancier tot het automatisch incasseren van betalingen voor verkochte producten, minus de 15% commissie, gerekend met de consumentenverkoopprijs exclusief btw. 

Artikel 5. Specificatie en afrekening

1. Aan het einde van de contractperiode stuurt de leverancier een factuur voor haar producten, 85% van de totaalprijs over alle geleverde producten, gerekend met de prijs exclusief btw. De inkoopprijzen van de distributeur zijn genoemd in de consignatielijst. Indien beiden partijen hiermee instemmen kan er tussentijds een factuur en daarop volgende uitbetaling plaatsvinden. Na ontvangst van de factuur zal de distributeur deze binnen 14 dagen voldoen.
2. De distributeur is jegens de leverancier aansprakelijk voor het in gebreke blijven van kopers met betaling.

Artikel 6. Verkoopprijzen

1. De distributeur zal een product uitsluitend verkopen tegen de prijzen zoals vermeld op de consignatielijst. Deze prijs is inclusief BTW en wordt bepaald door de leverancier.
2. Er zullen door de distributeur geen kortingen op de prijs worden verleend zonder voorafgaande schriftelijk of per email gegeven toestemming van de leverancier. Indien de leverancier op verzoek van de distributeur toestemming geeft tot het verlenen van korting, wordt deze korting mede gedragen door de distributeur overeenkomstig het provisiepercentage, tenzij schriftelijk of per email anders wordt afgesproken.
3. Indien de leverancier een prijsaanpassing doorvoert is de distributeur verplicht deze prijsaanpassing te volgen.

Artikel 7. Vervoer

Bij aanvang en na afloop van dit consignatie contract met verkooprecht draagt de leverancier de kosten en de verantwoordelijkheid voor de verpakking en het vervoer van de producten. Dit omvat mede een eventuele transportverzekering. De niet verkochte producten worden uiterlijk binnen 4 weken na afloop van de consignatieovereenkomst op een nader af te spreken datum door of namens de leverancier opgehaald. De distributeur draagt er zorg voor dat de producten op de overeengekomen datum opgehaald kunnen worden.

Artikel 8. Schade en risico’s

1. Na aflevering van de producten door de leverancier worden de producten door de leverancier en de distributeur tezamen gecontroleerd. Eventuele beschadigingen worden digitaal gefotografeerd en aangetekend op beider consignatielijsten. Na deze controle tot en met het moment dat de leverancier de werken weer in eigen beheer heeft genomen, zijn de werken voor rekening en risico van de distributeur.
2. De distributeur is niet aansprakelijk voor schade aan een product die ontstaan is als gevolg van verborgen gebreken en constructiefouten, noch voor schade die aantoonbaar te wijten is aan de leverancier.

Artikel 10. Promotie en publiciteit

1. De distributeur is samen met de leverancier verantwoordelijk voor promotie, publiciteit en verkoopbevordering van de producten.
2. De distributeur is bevoegd tot het afbeelden van producten in publicaties ter bevordering van de verkoop van de betreffende producten.
3. De leverancier levert een duidelijk aantoonbare bijdrage aan de promotie en publiciteit van het product d.m.v.: 

 • Het aangeven op de eigen site van de leverancier dat zijn/haar product te koop is via de distributeur;

 • Het leuk vinden en/of delen van berichten op social media pagina's van de distributeur;

 • Het op de hoogte houden van de distributeur over acties en mogelijk nieuwe producten die verkocht kunnen worden middels een online nieuwsbrief;

 • Het eventueel aanleveren van nieuwe PR-ideeën op het product toegespitst.

4. De distributeur levert een duidelijke aantoonbare bijdrage aan de promotie en publiciteit van de producten d.m.v.:

 • Het aangeven op de eigen site van de distributeur waar de consument terecht kan met vragen en garanties m.b.t. het product voorzien van begeleidende tekst een link, en liefst ook beeldmateriaal;

 • Het leuk vinden en/of delen van berichten van de leverancier op social media pagina's van de distributeur;

 • Het stimuleren van online verkopen van de leverancier d.m.v. het delen van een persoonlijke wederverkopers-link waarbij de leverancier de distributeur 10% commissie betaald over het bestelbedrag van de consument, gerekend met het bedrag na aftrek van btw. 

Artikel 10. Exclusiviteit

1. De distributeur gaat akkoord met het verlenen van exclusiviteit richting de leverancier, wat inhoud dat de distributeur geen andere cadeauboxen voor honden gaat verkopen zolang deze overeenkomst geldig is of tot 12 maanden nadat deze overeenkomst is komen te vervallen.
2. In ruil voor de verleende exclusiviteit dingt de distributeur mee naar gratis PR, PR materiaal in de vorm van foto’s en video’s en gratis cadeauboxen wanneer de leverancier een bulk-donatie doet.

Artikel 11. Auteursrechten

De leverancier behoudt –indien van toepassing-, ook na verkoop, de volledige auteursrechten op zijn producten.